گالری تصاویر

سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران

سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران

حضور شرکت فرآورده های دیرگداز ایران در همایش و نمایشگاه "سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران "

سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران
دومین همایش و نمایشگاه دیرگداز ایران

دومین همایش و نمایشگاه دیرگداز ایران

حضور شرکت فرآورده های دیر گداز ایران در دومین همایش و نمایشگاه دیرگداز ایران

دومین همایش و نمایشگاه دیرگداز ایران