بررسی و تحقیق در رابطه با نسل جدید دیرگدازهای مورد استفاده در لایه کاری واحدهای گاززدایی RH فولادسازی با تاکید بر آجرهای قلیایی ناحیه Snorkel